Grad Umag zapošljava: Objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, za ova radna mjesta

Gradonačelnik Grada Umaga – Umago i pročelnici Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravnog odjela za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuju

za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Umag – Umago, za sljedeća radna mjesta:

                    

 1. unutarnji revizor (1 izvršitelj – m/ž)

            Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

 

            Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje:

 •  

            2.stručni suradnik – komunalni redar (2 izvršitelja – m/ž)

            Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij upravne, građevinske ili tehničke struke,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

            3.referent – komunalno – prometni redar (1 izvršitelj – m/ž)

            Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju upravne, ekonomske, prometne, tehničke ili građevinske struke ili završena gimnazija,
 • završen program osposobljavanja za prometnog redara,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova prometnog redara,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

            4.savjetnik za izdavanje akata za gradnju (1 izvršitelj – m/ž)

            Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje:

 

            5.viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove(1 izvršitelj – m/ž)

            Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Posebni uvjeti za prijam u službu za sva gore navedena radna mjesta su i položen državni ispit, poznavanje talijanskog jezika i poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.

Službenici se primaju u službu uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Za dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne /regionalne/ samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja /stručne spreme/ i struke, sukladno članku 13. ZSN-a.

            Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od prijma u službu.

Osoba koja nema stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da u roku od 12 mjeseci od dana prijma stekne stručno ovlaštenje.

Osoba koja nema završen program osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da u roku od 12 mjeseci od dana prijma uspješno završi program osposobljavanja.

            Kandidati koji nemaju svjedodžbu ili certifikat o poznavanju talijanskog jezika razine tečaja A1 stupnja, a ispunjavaju ostale natječajne uvjete, mogu biti primljeni u službu i raspoređeni na radno mjesto pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave „Službene novine Grada Umaga – Umago“, broj 9/23 i 13/23 – u nastavku teksta: Pravilnik), steknu odgovarajuću svjedodžbu ili certifikat.

Kandidati koji nemaju certifikat, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računala, a ispunjavaju ostale natječajne uvjete, mogu biti primljeni u službu i raspoređeni na radno mjesto pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom, steknu odgovarajući certifikat, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu odgovarajuću potvrdu.

            U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

odnosno

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (običnu presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
 • diplomu (svjedodžbu) kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (obična preslika), ovisno o uvjetu stupnja obrazovanja (stručne spreme) radnog mjesta za koje se podnosi prijava (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj),
 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od trideset dana, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama, obična preslika),
 • običnu presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju (rješenje, ugovor o radu, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati: vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • dokaz o stečenom stručnom ovlaštenju ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ako ga je kandidat stekao (za radno mjesto pod rednim brojem 1.),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslik vozačke dozvoleza radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.),
 • dokaz o završenom programu osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara, ukoliko ga je kandidat završio (za radno mjesto pod rednim brojem 3.),
 • dokaz o položenom državnom ispitu, običnu presliku (ako kandidat ima položen državni ispit),
 • elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od trideset dana, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama),
 • običnu presliku dokaza o poznavanju talijanskog jezika – svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole u kojima je kao predmet položen talijanski jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju talijanskog jezika A1 stupnja,
 • običnu presliku dokaza o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti za Računalnog operatera poslovne primjene računala ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugu odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-elektronička pošta i rad na internetu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike isprava.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

            Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

            Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Osoba koja je podnijela nepotpunu prijavu, neće biti pozvana na dopunu prijave.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Umag – Umago, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg slobode 7, 52470 Umag, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM (upisati naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje)– NE OTVARAJ“.  Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Umaga – Umago, Trg slobode 7 (prizemlje).

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

            Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Umaga –Umago www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje“). Na oglasnoj ploči Grada Umaga – Umago i na web stranici www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje“) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide